Ziekteverzuimverzekering team

Veelgestelde vragen

blocks

Onderstaand treft u een overzicht van de meest gestelde vragen inzake verzuimverzekeringen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact met onze klantenservice op.

FAQ

Veelgestelde vragen over de ziekteverzuimverzekering

Nee, verzuim ten gevolge van zwangerschap valt niet onder de verzuimverzekering. Dat hoeft ook niet want vanuit het UWV zijn hier voorzieningen voor getroffen. Hetzelfde geldt voor zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het ziekteverzuim tijdens de zwangerschap of na de bevalling moet wel gerelateerd zijn aan de zwangerschap of de bevalling. Indien dat niet het geval is, kan de verzuimverzekering worden ingeschakeld.

Bij het verzekeren van de loonsom heeft u nog niet de volledige financiële schade afgedekt. De werkgeverslasten die werkgevers wel verschuldigd zijn zitten niet verwerkt in de loonsom. U kunt de werkgeverslasten meeverzekeren tot maximaal 25% van de loonsom. Op deze manier worden de financiële lasten door verzuim verder verlaagd. Uiteraard neemt de verzekeringspremie hierdoor wel toe.

Nee, als werkgever bent u hiertoe niet verplicht. Over het algemeen is het wel aan te raden. Werkgevers hebben als taak om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is veel kennis en kunde nodig om als werkgever aan te voldoen.

Bij onvoldoende inspanning en bij het mislopen van deadlines vanuit de wet, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Er geldt een loondoorbetalingsverplichting van twee jaren. Deze periode kan verlengd worden als blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Een arbodienst kan deze grenzen bewaken.

Om langdurig ziekteverzuim en de instroom in de toenmalige WAO te beperken is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Door snel en effectief ingrijpen moet ziekteverzuim ingekort worden. Een logisch gevolg is dat er ook minder werknemers doorstromen naar de WAO en tegenwoordig de WIA. De WIA verzorgt de uitkering voor werknemers vanaf het moment dat ze langer dan twee jaren ziek zijn.

Voor de werkgever is het belangrijk om de verplichtingen die vanuit deze wet opgelegd worden nauwkeurig en stipt uit te voeren. De werkgever is samen met de werknemer en de arbodienst verplicht om zich in te spannen om de werknemer weer te activeren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Indien de werkgever de Wet Verbetering Poortwachter niet voldoende opvolgt kan hij verplicht worden gesteld de werknemer langer salaris door te betalen.

Arbeidsconflicten werken ziektemeldingen in de hand. Toch is het geen reden voor een werknemer om zich ziek te melden. Afwezigheid door zich ziek te melden mag niet gebruikt worden als pressie middel. Een conflict kan wel de aanleiding zijn om ziek te worden. Hierbij kan er gedacht worden aan geestelijke klachten.

Indien een werknemer wel een conflict als reden voor het ziekteverzuim opwerpt, wordt dit door de bedrijfsarts gemeld aan de werkgever. De werkgever en de betreffende werknemer moeten met elkaar in gesprek om de vervelende situatie op te lossen. In een uiterste geval kan de werkgever kiezen voor loonopschorting. U doet er verstandig aan om dit vooraf goed door te spreken met deskundigen. De verzekeraar kan hierbij ook meedenken.

U bent verplicht om gedurende twee jaren het salaris door te betalen. Conform de wet moet u als werkgever minimaal 70% van het salaris door betalen. Dit kan nooit minder zijn het minimumloon. In de praktijk wordt er gedurende de eerste twee jaar vaak 170% van het loon door betaald. Over de hoogte van de doorbetaling kunt u afspraken vastleggen in de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst.

Een zieke werknemer brengt hoge kosten met zich mee. Bij ziekte is de werkgever namelijk verplichting om het salaris gedurende twee jaren door te betalen. Vergeet ook niet de kosten van het re-integreren van de zieke werknemer. Daarnaast kost afwezigheid door ziekte ook veel geld doordat er productieverlies wordt geleden. Vergeet ook niet de aanvullende loonkosten en de werkgeverslasten bij het inzetten van vervangend personeel voor een zieke werknemer. De kosten van een zieke werknemer kunnen oplopen van € 250,- tot € 400,- per dag

Ja, verzekeraars hanteren een eigen risico in aantal dagen of in geld. In de meeste gevallen gaat het om een eigen risico in dagen. U betaalt bijvoorbeeld de eerste tien dagen van de ziekteperiode het salaris zelf door. Na deze tien dagen neemt de verzekeraar de loondoorbetaling van u over. U kunt kiezen tussen verschillende eigen risico periodes.

Een langere periode voor uw eigen rekening nemen zorgt voor een lagere premie voor de verzuimverzekering. Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat het meeste verzuim van het personeel kortstondig is.

De premie is voor een groot deel afhankelijk van de loonsom. Verzekeraars berekenen de premie door een percentage te nemen van de loonsom. Het percentage is weer afhankelijk van de omvang van het verzuim in de afgelopen kalenderjaren. U kunt de premie beïnvloeden door te kiezen voor een langere eigen risico periode.

Verzekeraars hanteren zeer afwijkende percentages. Het is lonend om meerdere verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dat hoeft u niet zelf te doen. Wij doen het graag voor u.

Als werknemers door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet kunnen werken, heeft u wel de verplichting om het salaris door te betalen. Ze zijn dus niet productief, maar het salaris moet wel uitgekeerd worden gedurende een periode van twee jaren.

De ziekteverzuimverzekering vangt het grootste deel van de doorbetalingsverplichting op. Ziek personeel wordt nog duurder doordat u als werkgever de taak heeft om werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. De verzekeraar van de verzuimverzekering helpt u ook bij het re-integreren van zieke werknemers.