WGA-hiaatverzekering

De wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is een uitkering waar uw werknemers recht op hebben als ze voldoen aan twee voorwaarden. Uw werknemer is langer dan twee jaar ziek en hij kan ik de toekomst weer aan het werk.

Offerte aanvragen
blocks
WGA-hiaat

WGA-hiaatverzekering

Werknemers die naar twee jaar ziekte weer gedeeltelijk weer aan het werk kunnen komen in de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), bij volledige arbeidsongeschiktheid zonder voorzicht op verbetering volgt de IVA-uitkering. Als het inkomen van de werknemer lager uitvalt dan de laatste loonbetaling komen ze in het WGA-gat, ook wel het WGA-hiaat genoemd.

Deze verzuimverzekering is van toepassing als de werknemer na twee jaar ziekte nog steeds voor minimaal 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Met een WGA-hiaatverzekering verzekert u een aanvulling op de WGA-uitkering voor uw werknemers. Het loon waarop de verzekerde uitkering wordt gebaseerd is niet hoger dan het maximum WIA-loon. De premie is, als bedrijfskosten geboekt, fiscaal aftrekbaar.

WGA-hiaatverzekering basis

Een medewerker die arbeidsongeschikt is kan een WGA-vervolguitkering krijgen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% en niet of onvoldoende verdient. Het is onvoldoende wanneer de medewerker minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen nog kan verdienen.

De WGA-hiaat basisverzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Hieronder is een voorbeeld om u een beter beeld te geven.

Laatstverdiende salaris € 40.000,00
Uitkering werkgever 1e jaar 100%
Uitkering werkgever 2e jaar 70%
Arbeidsongeschiktheidspercentage 45%
Huidig inkomen 3e jaar € 0,00
Minimumloon € 25.070,00
WGA-vervolguitkering UWV € 7.019,60
WGA-hiaat basisuitkering € 4.180.40
Totaal inkomen € 11.200,00

 

WGA-hiaatverzekering uitgebreid

Met de WGA-hiaatverzekering uitgebreid verzekert de werkgever een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering voor uw medewerkers.

Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn maken aanspraak op een WGA-vervolguitkering. Dit geldt bij een arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% en als de werknemer onvoldoende verdient. Het is onvoldoende wanneer de medewerker minder dan 50% verdient van wat u werknemer nog kan verdienen volgens het UWV, dit noemen we restverdiencapaciteit. Restverdiencapaciteit geeft aan hoeveel geld uw medewerkers nog kunnen verdienen volgens het UWV als ze ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Verdient hij meer dan 50%, dan ontvangt hij geen WGA-vervolg, maar een loonsaanvullingsuitkering. De aanvulling op de vervolguitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon. De aanvulling op de loonaanvullingsverzekering is 75%.

Bij voldoende benutting van restverdiencapaciteit is de uitkering 75% van het inkomen dat uw medewerker verdient voordat hij ziek werd, minus 75% van het inkomen dat hij nog verdient, minus de huidige WGA-uitkering. Bij onvoldoende benutting van de restverdiencapaciteit gaan wij uit van maximaal 70%.

WGA-hiaatverzekering uitgebreid

Hieronder vind u een voorbeeld van een willekeurige situatie.

Laatsverdiende salaris € 40.000,00
Uitkering werkgever 1e jaar 100%
Uitkering werkgever 2e jaar 70%
Arbeidsongeschiktheidspercentage 45%
Huidig inkomen 3e jaar € 0,00
Minimumloon € 25.070,00
WGA-vervolguitkering UWV € 8.774,50
WGA-hiaat basisuitkering € 19.225,50
Totaal inkomen € 28.000,00

 

Dit voorbeeld heeft betrekking op de aanvulling op de vervolguitkering, omdat er geen huidig inkomen is. Er is in dit voorbeeld onvoldoende benutting van de restverdiencapaciteit en daarom wordt er met 70% van laatst verdiende salaris gerekend.

WGA-hiaatverzekering uitgebreid inclusief restverdiencapaciteit

Wordt er wel voldaan aan de restverdiencapaciteit dan wordt het een aanvulling op de loonaanvullingsverzekering. Hieronder vind u een voorbeeld van deze situatie.

Laatsverdiende salaris € 40.000,00
Uitkering werkgever 1e jaar 100%
Uitkering werkgever 2e jaar 70%
Arbeidsongeschiktheidspercentage 40%
Restverdiencapaciteit € 24.000,00
Minimumloon € 25.070,00
Huidig inkomen € 12.000,00
WGA-vervolguitkering UWV € 11.200,00
WGA-hiaat basisuitkering € 6.800,00
Totaal inkomen € 30.000,00

 

WGA-eigen risico dragend

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar krijgen zij een arbeidsongeschiktheid uitkering vanuit de WIA.

De WIA bestaat uit twee delen; de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam arbeidsongeschiktheid). De IVA is voor werknemers die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Zij krijgen een uitkering van het UWV van 75% salaris.

Het UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen bij de werkgever terecht. U betaalt hiervoor WIA-premie via de Werkhervattingskas. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. Als uw werknemer een WGA-uitkering ontvangt, betaalt u deze uitkering maximaal 10 jaar via de premie Werkhervattingskas.

Zelf kunt u ook eigenrisicodrager worden voor werknemers met een vast of flexibel contract. U betaalt niet aan het UWV, maar u betaalt zelf de WGA-uitkering. Dit eigenrisicodragerschap kan worden verzekerd bij een private verzekeraar.